Poradenské služby jsou na Albrechtově střední škole zajišťovány Školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP) a jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. ŠPP se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění.

Informace a důvěrná data, s nimiž pracují poradenští pracovníci ŠPP, jsou chráněny zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Za poskytování poradenských služeb ve škole je odpovědný ředitel školy. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný a kariérový poradce, školní metodik prevence a školní psycholog, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a vedoucími pracovníky školy.

 

Poradenští pracovníci ŠPP:

Výchovný poradce pro pracoviště Tyršova:

 • Ing. Lucie Ratveiská
 • telefon: 558 425 280
 • email: lucie.ratveiska@albrechtovastredni.cz

Výchovný poradce pro pracoviště Frýdecká:

 • Mgr. Kamila Foltynová
 • Kabinet č. 21
 • telefon: 558 425 273
 • email: kamila.foltynova@albrechtovastredni.cz

Školní metodik prevence:

 • Mgr. Kamila Foltynová
 • telefon: 558 425 273
 • email: kamila.foltynova@albrechtovastredni.cz

Kariérový poradce:

 • Ing. Lucie Ratveiská
 • Kabinet č. 24
 • telefon: 558 425 280
 • email: lucie.ratveiska@albrechtovastredni.cz

Školní psycholog:

 • Mgr. Monika Madziová
 • Místnost kariérového poradenství č. 53
 • email: monika.madziova@albrechtovastredni.cz
 • po, čt: 8.00-13.15 hod.

 

Hlavní cíle poradenského pracoviště školy:

 • zajistit bezpečné klima pro všechny žáky a pracovníky školy a v případě potřeby nabídnout řešení problémů jak v oblasti vzdělávání a výchovy, tak v oblasti osobního vývoje,
 • spolupracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

 

Poradenské služby školy jsou zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Standardní činnosti výchovného a kariérového poradce

Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
  • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
  • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 2. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 3. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 5. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Metodické a informační činnosti:

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
  • v otázkách kariérového rozhodování žáků,
  • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
  • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
  • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Standardní činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti:

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti:

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

Poradenské činnosti:

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Standardní činnosti školního psychologa

 1. ŠP se podílí na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 2. ŠP komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

 

Diagnostika a depistáž:

 1. Depistáž specifických poruch učení.
 2. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 3. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 4. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 5. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
 2. Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 3. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 5. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 6. Kariérové poradenství u žáků.
 7. Techniky a hygiena učení pro žáky.
 8. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 11. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 12. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 13. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 14. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

 

Metodická práce a vzdělávací činnost:

 1. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 2. Metodická pomoc třídním učitelům.
 3. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 4. Účast na pracovních poradách školy.
 5. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 6. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 7. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 8. Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 9. Prezentační a informační činnost.

Důležité dokumenty školy

Minimální preventivní program 2023/2024

Plán výchovného poradenství 2023/2024

Výchovné poradenství

Kdy se můžeš na výchovnou poradkyni obrátit? V podstatě kdykoli, ale nejčastěji to bývá kvůli problémům s učením, neshodám se spolužáky nebo když potřebuješ poradit ohledně svého budoucího studia či kariéry.

Když ti ve škole není dobře, něco ti nejde nebo máš problémy se spolužáky, nemusíš v tom zůstat sám. Přijď si promluvit s výchovnou poradkyní a nech si poradit a pomoci.

 

Kontakty krizového charakteru

 • Psychosociální intervenční týmhttp://pitcr.cz/

 • Linka pro rodinu a školuhttps://www.linkaztracenedite.cz/ – Tel. 116 000

 • Poradna Vigvam – podpora pro rodiny, které zasáhla smrt blízkého – https://poradna-vigvam.cz/

 • Cesta domů – poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým, ale vypracovala například i metodiky pro pedagogy, jak vést hodinu ve chvíli, kdy dojde k úmrtí spolužáka – www.cestadomu.cz

 • Dlouhá cesta – poskytuje podporu rodičům, kteří přežili své děti – www.dlouhacesta.cz

 

Pomoc rodičům