Složení Školské rady na období 2020 – 2023

 • Ing. Jaroslav Drahoš – generální ředitel tiskárny FINIDR, jmenován zřizovatelem, předseda Školské rady
 • Ing. Vít Slováček – místostarosta města Český Těšín, jmenován zřizovatelem, člen Školské rady
 • Ing. Radomír Holý– pedagog, zvolen pedagogickými pracovníky, jednatel Školské rady
 • Mgr. Marek Rusz – pedagog, zvolen pedagogickými pracovníky, člen Školské rady
 • Romana Niedobová – zákonný zástupce, zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, členka Školské rady
 • Mgr. Ingrid Skupieńová – zákonný zástupce, zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, členka Školské rady

Kontakt na jednatele Školské rady: radomir.holy@albrechtovastredni.cz

Školskou radu při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje zřizovatel na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada je volena na tři roky. Volební řád školské rady vydává zřizovatel. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Z rozhodnutí zřizovatele má školská rada 6 členů. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Školská rada má tyto kompetence:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

 

Dokumenty

 

Složení školské rady na období 2017 – 2020

 • Ing. Jaroslav Drahoš – generální ředitel tiskárny FINIDR, jmenován zřizovatelem, předseda školské rady
 • Ing. Vít Slováček – místostarosta města Český Těšín, jmenován zřizovatelem, člen školské rady
 • Ing. Radomír Holý – pedagog, zvolen pedagogickými pracovníky, jednatel školské rady
 • Mgr. Marek Rusz – pedagog, zvolen pedagogickými pracovníky, člen školské rady
 • Radmila Pernická – zákonný zástupce, zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, členka školské rady
 • Petr Tyrlík – zákonný zástupce, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, člen školské rady

Mgr. Marek Rusz je členem školské rady od 1.9.2019 a ve funkci nahradil Mgr. Pavla Cieslara, který byl členem školské rady od 1.9.2017 a který po svém jmenování ředitelem Albrechtovy střední školy nemohl nadále vykonávat funkci člena školské rady.