Plakát OP JAK

 

ŠABLONY I – OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský)

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu CZ: Vzdělávání pro budoucnost

Název projektu EN: Education for the future

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Dotace ve výši: 3 423 398,- Kč

Cílem projektu je:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Podporované aktivity:

 • Personální podpora;
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
 • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a studentů v SŠ;
 • Spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností.

Vybrané aktivity:

 • Školní asistent SŠ

Podporuje pedagogické pracovníky při práci se žáky se SVP, pomáhá rozvíjet mimoškolní a volnočasové aktivity, podporuje přípravu žáků na výuku, rozvíjí čtenářské a další dovednosti

 • Školní psycholog SŠ

Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Diagnostikuje klima ve třídách a chování žáků ve třídách.

 • Kariérový poradce SŠ

Podílí se na diagnosticko-poradenské činnosti zaměřené k volbě vzdělávací cesty žáka, připravuje žáky pro vstup na trh práce, spolupracuje s krajskými institucemi o budoucí profesní orientaci žáků, zjišťuje uplatnění absolventů v pracovním procesu po ukončení škol. vzdělávání.

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Napomáhá škole a potencionálním zaměstnavatelům zajistit uplatnění absolventů dle oboru vzdělání. Vyhledává oborově příslušné zaměstnavatele v regionu a navazuje spolupráci za účelem zajištění učební praxe, odborného výcviku žáků. Vyhledává možné formy spolupráce se zaměstnavateli s cílem nastavení dlouhodobé aktivní spolupráce.

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Přispívá k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji všech pracovníků školy.

 • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Přispívá k rozvoji znalosti a dovednosti žáků s využitím inovativních forem výuky např. projektové, tandemové výuky – spolupráci PP, vzdělávání s využitím nových technologií, provázanosti teorie s praxi.

 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkání v SŠ

Cílem aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter multioborové střední školy.

Realizace aktivit šablony přispěje k podpoře propojení školy s veřejností, s rodiči žáků školy.

Bude se jednat především o odborně zaměřená tematická setkání rodičů žáků a veřejnosti za účasti externího odborníka.

Prezentace jednotlivých oborů, dovedností žáků, diskuze, aktivního zapojení všech účastníků přispěje k rozvoji kompetencí všech zúčastněných.

Komunitně osvětové setkání také podpoří rozvoj kompetencí žáků v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití.