MESS 2020

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Mezinárodní ekologické studentské sympozium, Český Těšín, 2020.

„FEEDING THE PLANET“

MESS 2020 – pátý jubilejní ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia pořádala i letos poněkud opožděně, z důvodu současné epidemioloogické situace. Přes všechny překážky jsme chtěli zachovat kontinuitu předešlých ročníků. Jubilejní ročník se konal 17. září 2020 v konferenčním sále Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Jedná se o vzdělávací generačně propojenou akci pro žáky, studenty, učitele českotěšínských a dalších škol v Moravskoslezském kraji, středních škol, ale také základních a mateřských škol, a spřátelených škol z Polska a Slovenska s cílem podpořit zemědělské vzdělávání mladé generace.

Spolupořadatelem této akce je krajský úřad Moravskoslezského kraje a Město Český Těšín. Generální partnerem sympozia je firma Netis, a.s.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, pod záštitou náměstkyně životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, pod záštitou Města Český Těšín, Zemědělského svazu České republiky, podpory Klubu ekologické výchovy Praha, za odborné podpory Mendelovy univerzity Brno, Agronomické fakulty a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty, Celostátní sítě pro venkov, MAS Pobeskydí, z. s.

Žáci a učitelé se na sympoziu nejen vzdělávali, ale hlavně se aktivně podílejí na programu a prezentacích. Sympozium obsahovalo také vědecké prezentace zástupců vysokých škol, Zemědělského svazu České republiky, Klubu ekologické výchovy, Mendelovy univerzity Brno, Agronomická fakulty, Celostátní sítě pro venkov, a dalších odborníků z podnikatelské sféry.

Ekologické sympozium bylo obohaceno o soutěžní výstavu výtvarných, fotografických, kreativních děl a posterů, které vytvořily českotěšínské děti od MŠ, přes ZŠ, až po žáky a studenty SŠ, VŠ.

Sympozium má bohatý doprovodný program – gastronomickou výstavu s ochutnávkou, výstavu zemědělských produktů, kulturní program, který připravily MŠ z Českého Těšína.

Sympozium je jednou z možností vzdělávat mladou generaci v oblasti zemědělství a poukázat na zhoršující se stav vody, vzduchu a půdy v České republice.

V České republice začíná poptávka po zdravé potravině, poznávání přírody či ekologickému cítění. Hlavním principem je ukázat biologický koloběh: zdravá půda – zdravé rostliny – zdravá zvířata – zdravé potraviny – zdraví lidé – zdravá krajina.

Tento projekt rovněž přispěl k zařazení města Český Těšín do sítě měst, ve kterých se realizuje výzva OSN- Cíle pro udržitelný rozvoj.

Letošní jubilejní 5. ročník tohoto setkání se nesl v duchu tématu „Mezinárodní rok zdraví rostlin“ Člověk ovlivňuje produkci chemických látek, zasahuje do biogeochemických cyklů, které mají vliv na kvalitu vzduchu, vody, půdy. Zdravé rostliny pomáhají udržovat zdravé životní prostředí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické změny. Mimo jiné podporují boj proti hladomorům, bídě a podvýživě. Na sympoziu se budeme věnovat cíli SDG 12– Odpovědná výroba a spotřeba. V doprovodném programu si připravili studenti Mendelovy univerzity Brno, Agronomické fakulty a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prezentační stánky k tématu sympozia. Kulturní vystoupení si připravili žáci dvou mateřských škol z Českého Těšína.

Prezentující žáci, výherci výtvarné a fotografické soutěže obdrželi ceny a účastnické listy.

Všichni účastníci sympozia dostali tašky s propagačními materiály, vytištěný program sympozia a účastnický list. Byly vytištěny plakáty, které byly rozeslány všem přihlášeným účastníkům.

Akce byla zveřejněna na webových stránkách Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně a na webových stránkách Města Český Těšín. Ohlasy na 5. ročník MESS 2020, kterého se zúčastnilo 80 žáků, pedagogů, odborníků z praxe a zástupci dvou vysokých škol jsou velice kladné. Účastníci sympozia vyjádřili v e-mailech a telefonátech poděkování Albrechtově střední škole v Českém Těšíně, za vydařenou, nadčasovou a velice dobře organizačně připravenou akci. Organizátoři vytvářejí mezinárodní „most mezi teorií a praxí“. Sympózium je jednou z možností zemědělského vzdělávání mladé generace a poukázat na zhoršující se stav abiotických faktorů, které mají vliv na zdravý a kvalitní život. Účast na sympoziu byla zdarma.

Mezinárodní ekologické studentské sympozium je realizováno za finanční podpory Města Český Těšín.

Děkuji všem kolegům za pomoc při organizaci akce.

Ing. Anna Hromková

koordinátorka akce