Depos a ZOO

Zařazeno v EVVO/UNESCO Associated Schools Network by Gabriela Tramplerová

Dne 21.10. 2022 třída E4 navštívila skládku komunálních odpadů Depos Horní Suchá. Exkurzi nás provázel Petr Kolář – vedoucí provozu skládky a svozu odpadů. Studenti se seznámili s problematikou skládkování odpadů, komunálními odpady a způsoby nakládání s nimi, legislativou v odpadovém hospodářství, vybranými průmyslovými odpady a odpady ze zemědělství a jejich zpracováním, dále si prohlédli kompostárnu a bioplynovou stanici.

Mgr. Martin Maryniok

Dne 4. 10. 2022 se studenti třídy E3 zúčastnili  exkurze do ZOO Ostrava v rámci praxe na téma ochrana genofondů a zoologické zahrady. Studenti si poslechli přednášku o způsobech reprodukce vybraných druhů zvířat na příkladech zvířat chovaných v ZOO Ostrava. Program probíhal venku. Studenti dále měli možnost  seznámit se  s úmluvou CITES (obchodování  s ohroženými  druhy živočichů a rostlin), ochranou genofondu a biodiverzity, některými záchranné programy  živočichů v Zoo Ostrava. Dále si prohlédli expozici různých tematických biotopů s charakteristickými zvířaty.

Mgr. Martin Maryniok