Úvodní stránka » Info pro uchazeče/DOD » Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - 2. kolo

Všichni uchazeči přihlášení do 2. kola byli přijati.

Poznámka:

Povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na uchazeče o obor Podnikání (dálková i denní forma).

10.06.2019

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem této lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání; uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru střední školy s talentovou zkouškou) nebo ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.

10.06.2019

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

vyhlašuje ředitelka školy pro jednotlivé obory (vyjma oboru cukrář a aranžér).

Přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají!

Jinak platí kritéria a postupy stejné jako u 1. kola.

Přihlášky musí být dodány nebo zaslány na sekretariát školy do středy 22. května 2019.

Pro bližší informace volejte 558 425 201 nebo 739 204 582!

13.05.2019

Maturitní obory - výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - 1. kolo

Polygrafie: pořadí, přijatí

Hotelnictví: pořadí, přijatí

Agropodnikání: pořadí, přijatí

Podnikání: pořadí, přijatíu oboru podnikání žáci neodevzdávají zápisový lístek

Ekologie a životní prostředí: pořadí, přijatí

30.04.2019
23.04.2019

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 vyhlašuje ředitelka školy pro tyto obory: 

Obory s maturitou (4-leté)

34-41-M/01

Polygrafie 25 žáků

ŠVP: Polygrafie

65-42-M/01

Hotelnictví 60 žáků

ŠVP: Hotelnictví a turismus

16-01-M/01

Ekologie a životní prostředí 15 žáků

ŠVP: Ekologie a životní prostředí

41-41-M/01

Agropodnikání 15 žáků

ŠVP: Agropodnikání

Obory s výučním listem (3-leté)

66-52-H/01

Aranžér 24 žáků

ŠVP: Designér v reklamě

34-52-H/01

Tiskař na polygrafických strojích 15 ž.

 ŠV Tiskař na polygrafických strojích

29-54-H/01

Cukrář 12 žáků

ŠVP: Cukrář

65-51-H/01

Kuchař-číšník 30 žáků

po 2. ročníku dojde ke specializaci - žáci si mohou vybrat zaměření kuchař, číšník, kuchař-číšník pro pohostinství

29-53-H/01

Pekař 12 žáků

ŠVP: Pekař

29-51-H/01 Výrobce potravin 15 žáků - NOVÝ obor ŠVP: Sladovník-pivovarník

29-56-H/01

Řezník – uzenář 12 žáků - NOVÝ obor

ŠVP: Řezník-uzenář

41-53-H/02

Jezdec a chovatel koní  18 žáků

ŠVP: Jezdec a chovatel koní

Nástavbové maturitní studium (po výučním listu)

64-41L/51

Podnikání  30 žáků denní

ŠVP: Podnikání

64-41L/51

Podnikání - 30 žáků - dálkové

ŠVP: Podnikání


07.12.2018

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  zde

Tiskopis přihlášky v Excelu: denní studium, nástavbové studium

Tiskopis přihlášky v pdf: denní studium, nástavbové studium

Tiskopis lékařský posudek

V případě zájmu o studium a potřebě získat další informace o naší škole kontaktujte sekretariát školy v době od 7.30 do 15.30 h:

telefon 558 425 201 nebo 739 204 582.

 


03.11.2017

Někteří praktičtí lékaři vyžadují k posouzení zdravotního stavu tento formulář:

formulář

Pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti poskytujeme informace dle jednotlivých oborů níže (lékařské posouzení není třeba dokládat u oboru polygrafie, ekologie a životní prostředí a podnikání):

AGROPODNIKÁNÍ

ARANŽÉR

CUKRÁŘ

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HOTELNICTVÍ

JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

KUCHAŘ-ČÍSNÍK

PEKAŘ

POLYGRAFIE

TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH

ŘEZNÍK-UZENÁŘ

VÝROBCE POTRAVIN (ŠVP Sladovník-pivovarník)

28.02.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1