Školní rok 2017/2018 je pátým rokem existence naší Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Chýlí se ke konci rozsáhlá rekonstrukce hlavní školní budovy na Tyršově ulici a s ní se konečně blíží ke konci i optimalizace budov po sloučení původní Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou v roce 2013.

29.01.2019

 Školní rok 2016/2017 je rokem dalších výrazných změn. Naše Albrechtova střední škola změnila sídlo školy, a to od 1. 1. 2017.  Dosavadní hlavní budovu na ulici Frýdecké 690/32 (modrou) nejprve opustil na začátku tohoto školního roku ekonomický úsek, pak v listopadu sekretariát a poté se také stěhovala ředitelna – na ulici Tyršovu 611/2, která se stala hlavní budovou školy.

29.01.2019

Školní rok 2015/216 je teprve třetím rokem v naší nové sloučené Albrechtově střední škole. Nám se podařilo skoro nemožné – završili jsme etapu SLUČOVÁNÍ a OPTIMALIZACE a nastolili vytouženou STABILIZACI. Tento vývoj nebývá samozřejmostí u sloučených škol. My jsme to dali! Stabilizoval se počet žáků na cca 800, stabilizovala se oborová struktura na 12 oborech ve třech větvích – hotelnictví, polygrafie a zemědělství.

29.01.2019

  Školní rok 2014-2015 je druhým školním rokem v historii naší nové odborné víceoborové střední školy – naší Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Školy, která je „pokračovatelkou“ Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické v Českém Těšíně a Střední školy zemědělské v Českém Těšíně.

Je to neuvěřitelné! Je to tak! Zatím se nám daří realizovat krok za krokem vše, co jsme si stanovili koncepčními záměry rozvoje školy v počátečním roce 2013 v oblasti výchovně vzdělávací, materiálně technické a personální. Vůbec to není lehké, ale

… o to více radosti nám přinášejí dosažené úspěchy.

29.01.2019

 Školní rok 2013-2014 se stal historickým mezníkem středního školství v Českém Těšíně. Je prvním rokem existence odborné školy, která vznikla z rozhodnutí zřizovatele, Moravskoslezského kraje,  ke dni 1. 7. 2013 sloučením Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou. Důvodem byl celkový demografický pokles žáků, částečně snížení zájmu o studium zemědělských oborů a v důsledku toho neekonomický provoz školní budovy na ulici Tyršově. Přejímající organizací se stala příspěvková organizace s identifikačním číslem 00577235 čili SŠ hotelová, obchodní a polygrafická, SŠ zemědělská z rozhodnutí zřizovatele zanikla... (vlastně zanikla tímto i SŠ HOP).

29.01.2019

 zahájila školním rokem 2013/2014 novou éru odborného vzdělávání těšínského regionu. Čestný název jí byl udělen MŠMT ČR podle Albrechta, knížete těšínského, který v letech 1872 - 1875 přispěl ke vzniku odborných škol na Těšínsku. Tento originální jedinečný název přísluší škole od 1. 1. 2014 a nahradil přechodný název Střední odborná škola, který byl škole stanoven s účinností od 1. 7. 2013 ke dni, kdy škola vznikla, a to sloučením dvou českotěšínských středních odborných škol - Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou.

 „Panta rhei“ 

„Vše plyne“

21.01.2019

"Tempora mutantur, nos et mutamur in illis."

Čas se mění a my se měníme s ním.

(Publius Ovidius Naso)

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně

Tento originální jedinečný název přísluší škole od 1. 1. 2014 a nahradil přechodný název Střední odborná škola, který byl škole stanoven s účinností od 1. 7. 2013 ke dni, kdy škola vznikla, a to sloučením dvou českotěšínských středních odborných škol - Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou.

Škola ke dni sloučení měla celkem 1035* žáků ve 42 třídách, 129 zaměstnanců, z toho 96 pedagogů a 35 provozních, čtyři oborová zaměření – hotelnictví/gastro, obchodní, polygrafie, zemědělství, čtyři školní budovy (na ulici Frýdecká 32, na ulici Frýdecká 37, na ulici Tyršově, v Masarykových sadech) a dvě školní pracoviště praktického vyučování (pracoviště oborů gastronomických v Kavárně a čítárně Noiva/Avion na ulici Hlavní a pracoviště oborů zemědělských na ulici Cihelní).

*) celkový počet žáků tvořili ze 73 % žáci původní SŠ HOP a z 27 % žáci původní SŠZ.

02.01.2014

"Per aspera ad astra"

"Přes překážky ke hvězdám"

Střední škola HOTELOVÁ, OBCHODNÍ A POLYGRAFICKÁ navazuje na bezmála sto čtyřiceti letou tradici pokračovací živnostenské školy (rok 1875)  na území města Těšína. V roce 1945 byla zřízena jako učňovská škola. Ve své novodobé historii vychovala  sedmnáct tisíc absolventů a prošla řadou proměn. Obory byly zaváděny a rušeny podle potřebnosti a uplatnitelnosti na trhu práce. Z původní učňovské školy se transformovala v roce 1979 na střední odborné učiliště společného stravování. Od tohoto roku se vyučovaly na škole vedle oborů učebních i obory s maturitou zaměřené hlavně na gastronomii a obchod, obory technické byly postupně převáděny na jiné okolní školy. V roce 1994 získala škola nový název a novou organizační strukturu – Integrovaná střední škola obchodního podnikání, kterou tvořila střední odborná škola obchodního podnikání a střední odborné učiliště obchodního podnikání.

01.01.2014

     Ve svých dvaačtyřicetiletech se Franz Joseph STAUDACHER (-uváděno také jako František Staudacher-) stal prvním ředitelem Rolnické školy v Chotěbuzi založené 13. října 1872 a později, v roce 1874 přejmenované na Slezskou rolnickou školu v Chotěbuzi (Schlesische Landesackerbauschule in Kotzobendz).

Narodil se 23.12.1830 v Erolzheim ve Württembergsku. Odborné vzdělání získal na universitě ve Stuttgartu (dříve Landwirtschaftlichen Akademie zu Hohenheim).

Po absolvování university byl správcem rakouského c.k. majetku a skladů v Hagenau a Pogenhof  a dvorním vyslancem  královského württembergského úřadu.

29.12.2013

Historie Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.

Období C. a K. Rakouska - Uherska (1872-1918)

Přechod od feudálního ke kapitalistickému způsobu řízení ekonomiky C. a K. Rakousko - Uherského hospodářství se také projevil v rozvoji speciálních zemědělských oborů a věd. Tato konjunktura zemědělské a potravinářské výroby si nutně vyžadovala dobře připravené odborníky a úředníky nově vzniklých velkostatků, a tak se stala podnětem pro ředitele tehdejších arciknížecích statků na Těšínsku Matěje Kasperlika z Teschenfeldu, zemského poslance, k podání návrhu na založení rolnické školy. Tento návrh byl podán na zasedání slezského zemského sněmu v Opavě dne 13. března 1864. Sněm jeho návrh schválil a povolil zřizovací příspěvek ve výši 2000 zlatých a pravidelný roční příspěvek 3000 zlatých.

 

17.12.2013
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1