PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK
PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
PLÁN EVVO

 

 


 

ŠKOLNÍ ŘÁD  platný od 1. 11. 2018
ŠKOLNÍ ŘÁD  platný od 1. 2.2018
ŠKOLNÍ ŘÁD  platný od 1. 9. 2016 do 31.1.2018

 
  

Vlastní hodnocení školy

 Dotazníková šetření (také u školního autoevaluačního týmu)

 

 

 


 Inspekční zprávy

 

 


 


Výročmí zpráva o hospodaření (rozbory) 2018

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2017

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2016

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2015

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2014

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2013

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2012

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2011

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2010

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2009

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2008

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2007

Výroční zpráva o hospodaření (rozbory) 2006

 


 Výroční zpráva o poskytování informací 2008

 Výroční zpráva o poskytování informací 2007

 Výroční zpráva o poskytování informací 2006

 


SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 


 Metodické pokyny MŠMT

Metodický pokyn k enviromentální výchově

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

 


 

Rámcové vzdělávací programy

 


 

ICT plán byl zpracován dle Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ – aktualizace č.j. 30799/2005-551.
Jako „veřejný dokument“ je k dispozici v ředitelně školy.

 

 

 


01.02.2019

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

07.03.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1