Úvodní stránka » Aktivity » EVVO » Aktuality
  •  31. 5. 2018
I přes neskutečnou vlnu veder, která v těchto dnech zasáhla celou Českou republiku, absolvovali někteří členové ekotýmu Albrechtovy střední školy, tradiční terénní cyklo-inline praktikum v povodí řeky Olše. Síť cyklostezek se v našem regionu neustále rozrůstá a umožňuje svým návštěvníkům stále pohodlnější přístup ke krásám zdejší přírody. V jejich okolí je možno pozorovat nejen migraci některých živočišných druhů, ale i biodiverzitu zástupců rostlinné říše, či monitoring neutěšeného stavu klesající hladiny povrchové vody, která je nejlépe patrná při pozorování vegetací zarůstajícího koryta řeky.
     

01.06.2018

  • 26. 4. 2018

Den Země oslavil ekotým stylově – údržbou školní zahrady. Po zimě bylo nutné odklidit polámané větve, zprovoznit sportoviště, uklidit krb a přilehlé posezení, zbavit přístupové chodníky nežádoucího plevele, zkontrolovat obnovu porostů. Posléze se členové vypravili hodnotit biodiverzitu a kvalitu povrchové vody v neudržovaných lesních porostech Českého Těšína.

     


30.04.2018
19.04.2018
  • 27. 3. 2018
Prozkoumal ekotým Albrechtovy střední školy část úseku povodí řeky Olše, konkrétně oblast Stonávky a Karvinského moře. Jako každý rok studenti hledali pobytové znaky bobrů. I letos jich našli skutečně nemalé množství. Počet únikových nor se navýšil, hráze se zvětšili a skluzy se objevovaly v pravidelných intervalech. Na doporučení přírodovědců se vydali i do oblasti Karvinského moře, kde skutečně narazili na značné množství bobry pokácených stromů. Nutno podotknout, že aktivita bobrů v této oblasti již začíná hraničit s devastací. Zdá se, že se populace nekontrolovatelně rozrůstá a šíří. Bez přirozených predátorů pravděpodobně hrozí likvidace stromových porostů v celé oblasti.

     


31.03.2018

Na Gymnáziu v Karviné se dne 21. 3. 2018 konal již 10. ročník konference prezentace žákovských badatelských projektů, které byly zaměřeny na environmentální problematiku a udržitelný rozvoj. Hlavní organizátor Martin Duda z Gymnázia Karviná, který je krajským předsedou Klubu ekologické výchovy, nám prozradil: „Úroveň prezentací je rok, co rok vyšší,“ dále dodal: „Nepojímáme akci jako soutěž, která by žáky rozdělovala podle pozice na stupnici, celá naše idea je postavena na představení rozdílných prací, které směřují ke společenské odpovědnosti.“ A na závěr dodal: „Cílem konference je motivovat mladé lidi, aby nalézali kreativní řešení, která jsou příznivá k ochraně životního prostředí, nabádají ke zlepšení životního stylu a vedou k zamyšlení nad problematikou udržitelnosti a společenské odpovědnosti, která bez společného přispění všech není možná.“

27.03.2018
19.03.2018
  • 5. 12. 2017
U příležitosti Dne otevřených dveří se opět uskutečnila v naší škole žákovská konference, kterou měli možnost shlédnout i hosté z řad veřejnosti. Tématem letošního zkoumání členů badatelského kroužku byla "Zajímavá místa cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji a jejich slučitelnost s udržitelným rozvojem". Studenti představili své prezentace, kde vyzdvihli především případnou ekologizaci provozu jednotlivých ubytovacích zařízení, či naopak jejich neekologičnost. Také nabídli řadu míst vhodných pro uplatnění i rozvoj cestovního ruchu.


07.12.2017
05.12.2017
27.11.2017

na Středoškolské ekologické konferenci v Praze.

14. ročník konference byl zaměřen stejně jako v předchozích letech na prezentaci badatelských žákovských prací (individuálních i týmových) zaměřených na problematiku životního prostředí, udržitelného rozvoje a cestovního ruchu. Prezentovány byly i práce přírodovědné, společenskovědní, ale také technického, ekonomického či pedagogického zaměření. Práce musely zahrnovat výzkumné aktivity. Garantem konference byla Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

15.11.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1